DNV GL Danmark

Er I klar til det obligatoriske Energisyn i 2015?

DNV GL - Energy

Brug for mere information om Energisyn?

Kontakt os

Alle store virksomheder i EU skal inden udgangen af 2015 have gennemført et obligatorisk Energisyn – det gælder også alle store danske virksomheder. Med et certificeret ledelsessystem efter ISO 50001 eller ISO 14001 inkl. energigennemgang kan du undgå det obligatoriske Energisyn og får i tillæg et værktøj, der kan hjælpe din virksomhed på vejen mod større energieffektivitet.

Hvad omfatter EED/Energisyn?

OPDATERING:

Energistyrelsen forlænget fristen for at opfylde energisynsforpligtelsen for store virksomheder til den 1. juli 2016. Det betyder, at energisyn udført efter 1. marts 2016 kan opfylde energisynsforpligtelsen, såfremt Energistyrelsen modtager energisynsrapporten eller tilsvarende senest den 1. juli 2016.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside


Energistyrelsen har vedtaget en ny bekendtgørelse, BEK nr. 1212 25/11/2014, der erstatter BEK nr. 846 01/07/2014 for at imødegå 2020 målene.


Dette betyder, at alle store virksomheder skal have lavet et energisyn senest 5. december 2015, og fremefter hvert 4. år. Rapporten for dette energisyn skal være indsendt til Energistyrelsen senest 16. marts 2016.

Denne bekendtgørelse omfatter alle store virksomheder beliggende i Danmark, samt datterselskaber også af udenlandske virksomheder.

En stor virksomhed er defineret ved globalt at have mindst 250 fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro.

 

Energisynet skal omfatte hele koncernen og omfatte både klimaskærm, installationer, proces og transport som indgår i virksomhedens virke. Dette omfatter bl.a.:

  • Detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for de aktiviteter virksomheden råder over
  • Bygge på ajourførte, målte og sporbare driftsdata af energiforbrug og belastningsprofil
  • Energisynet skal give mulighed for validerede beregninger til foreslåede foranstaltninger, så potentielle besparelser kan identificeres
  • Energisynet kan foretages af eksterne eksperter eller en gruppe af eksperter i energisyn.
Læs hele Klima-, Energi- og Bygningsministeriets Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder.
merværdi iso 50001 energiledelse

Merværdi med din ISO 50001 eller ISO 14001

En ISO 50001 eller en ISO 14001 certificering undtager ikke blot et energisyn, men er med til at give bæredygtige forretningsgange og økonomisk gevinst. I kan få dokumenteret jeres aktive indsats på energiområdet og dermed profilere jeres virksomhed, som en der gør noget for klima og miljø. Det er ikke kun Energistyrelsen, der har fokus på energiforbruget. Interessenter og kunder stiller også stigende krav om at handle med bæredygtige virksomheder.   En certificering styrker derfor jeres virksomhed, og er måske den marginal, der gør, at I bliver valgt frem for andre virksomheder. 

Læs mere om ISO 50001
Læs om ISO 14001 inkl. energigennemgang
Energiledelse Velux

Energiledelsescertificering hos VELUX Gruppen

Som virksomhed kan du opfylde EU’s nye Energi Effektiviserings Direktiv (EED) ved at gennemføre et energisyn eller ved at blive energiledelsecertificeret efter ISO 50001 standarden.

VELUX Gruppen har valgt det sidste for at gøre vinduesvirksomheden mere bæredygtig og energieffektiv med en grønnere profil.

 

Læs VELUX Gruppens overvejelser i forbindelse med energiledelses-certificering efter ISO 50001 standarden på enten dansk eller engelsk.

undtager energisyn

Er du undtaget for energisyn?

Virksomheder der er certificeret efter ISO 50001 og ISO 14001 indeholdende supplerende krav fra ISO 50001 punkt 4.4.3, er undtaget fra at skulle gennemføre de lovpligtige energisyn, herunder:

  • Virksomheder der forbruger under 100.000 kWh/år
  • Hvis der er foretaget Energisyn efter 4. december 2012
  • Har Trafikstyrelsens ordning for Grøn certificering frem til 1. marts 2016
  • Rullende Energisyn
  • Bygge og anlægs-projekter
  • Skibe under 5000 bruttoregistertons