DNV GL Danmark

Hvad betyder akkrediteret certificering?

At have et certificeret ledelsessystem, er for mange virksomheder en del af rejsen, som styrker virksomheden, ligesom det i stigende grad er en integreret del ved udarbejdelse af kontrakter. Men hvad er en akkrediteret certificering, og hvordan forløber en certificeringsproces?

Certification by DNV GL

Hvad er akkreditering?

En akkreditering bekræfter certificeringsorganet kompetencer. For at opnå en sådan akkreditering, bliver certificeringsorganet løbende vurderet af godkendelsesmyndigheden, i forhold til om certificeringsorganet opfylder og overholde de eksisterende krav. (I Danmark er akkrediteringsmyndigheden DANAK). På denne måde auditeres certificeringsorganer som DNV GL - Business Assurance løbende, af myndighederne.

Hvad er tredjepart akkrediteret certificering?

Akkrediteret certificering af ledelsessystemer bruges til, at påvise at der er overensstemmelse mellem ledelsessystemet og standarden. Tredjeparts certificeringsorganer, som DNV GL Business Assurance er dem som auditerer virksomhedernes ledelsessystemer, der ønsker at opnå en certificering til bestemte standarder.

Risk Based Certification ™ 

Risk Based Certification er vores eksklusive metode til certificering af ledelsessystemer. Viden om hvor du skal fokusere for at optimere virksomheden, er en afgørende faktor for at kontrollere de risikoelementer, der kan true din virksomheds succes. Med vores Risk Based Certification tilgang, er certificeringsprocessen skræddersyet til at evaluere dine udvalgte forretningsmæssige risici.

Du giver selv input om, hvilke operationelle processer der er mest afgørende for din virksomheds succes. Vi evaluerer på hvordan du performer på disse fokusområder og hjælper dig med at identificere, hvor du skal koncentrere din indsats, naturligvis i overensstemmelse med overholdelse af standarden. Du vil altså stadig være i besiddelse af certifikatet, så længe ledelsessystemet er kompatibel, men i tillæg får du en vurdering af hvorledes du præstere (og kan forbedre dig) på dine fokusområder.

Hvordan bliver jeg certificeret af DNV GL?

Et succesfuldt ledelsessystem kræver, at det kontinuerligt forbedres, samt at ledelsessystemets certifikat opretholdes gennem re-certificeringer. En akkrediteret certificering består derfor af to faser: Den primære certificering og vedligeholdelse af certifikatet derefter. Vi anvender vores metode, Risk Based Certification, i begge faser.

Indledende certificering

1. Input dialog

For at skræddersy vores audit har vi brug for at vide, hvad der er vigtigt for din virksomhed. Vi skal have en klar forståelse af din forretningsstrategi og faktorer, der påvirker din evne til at nå den udstukne strategi. Herefter identificeres 1-3 fokusområder, som under et audit vil have auditorens fokus. Fokusområderne skal være knyttet til ledelsessystemet og afspejle de risici eller muligheder, der er vigtigst for virksomheden. At definere din virksomheds fokusområder sker i samarbejde med vores auditorer, og de kan hjælpe dig med at foreslå indsatsområder, hvis nødvendigt. Vigtigt i denne fase er det, virksomhedens topledelse inddrages.

2. Gennemgang af dokumentation

Vores ledende auditor vurderer dit ledelsessystems manual. I gennemgangen af dokumentationen, opsummeres eventuelle resultater fra denne proces.
Rapporten angiver om din organisation er klar til, at gå videre med certificerings audit. Gennemgangen af dokumentationen kan udføres før eller som en del af det indledende besøg.

3. Indledende besøg

Før det egentlige certificerings audit, har vi et indledende besøg hos din virksomhed. Dette første besøg kan kombineres med gennemgang af dokumentationen. Formålet med det første besøg har to formål:

  • At tjekke din parathed til en certificerings audit, dvs. at gennemgå din manual, kontrollere procedurer, at se dine faciliteter/anlæg, samt se implementeringen af dit ledelsessystem.
  • At gennemgå dine input til fokusområder, og udvælgelse af de 3-5 fokusområder, hvorpå auditeringen vil have sit fokus.

Baseret på dette, defineres omfanget og planen for auditering.

4. Certificerings audit

En certificerings audit består af uformelle samtaler, undersøgelser og observationer af ledelsessystemet i drift. Under denne proces vurderer vi dit ledelsessystem, og i hvor høj grad der er overensstemmelse med kravene i den valgte standard, og din performance på identificerede fokusområder. Når ledelsessystemet findes kompatibel med standarden, udsteder vi et certifikat. Resultater og konklusioner som relaterer sig til fokusområderne vil blive præsenteret i slutningen af vores audit i et afsluttende møde, og indgår i auditrapporten. På det afsluttende møde kan du samtidig give dine input på fokusområderne.

  • Vedligeholdelse af certificering

Efter at have gennemført den første certificering, skal du kontinuerligt vedligeholde og udvikle din certificering.

I løbet af certificeringens cyklus på 3 år, kan det være nødvendigt at ændre omfanget af certificeringen. I tilfælde af udvidelse af certificeringens anvendelsesområde, genstarter processen ved punkt 2 (gennemgang af dokumentation) om nødvendigt, og vil følge den normale proces fra afsnit 4 (certificerings audit)

5. Periodiske audit

Hvert udstedt certificering har en gyldighedsperiode på tre år. Når vi certificerer dit ledelsessystem, laver vi samtidig en plan for periodiske audits i denne tre årige periode. Formålet med disse audits er at verificere, at din virksomhed løbende overholder de specificerede krav i standarden, samt en reevaluering af indsatsen for de udvalgte fokusområder. Der kræves mindst et periodisk audit årligt.

6. Re-certificering revision

Som nævnt ovenstående, har en certificering en levetid på 3 år. Herefter skal din certificering forlænges, hvilket sker gennem en re-certificering. 

Suspension eller tilbagetrækning af certifikater

Hvad sker der, hvis en virksomhed ikke vedligeholder/fastholder deres ledelsessystem og certificering?

Hos DNV GL Business Assurance har vi en gennemsigtig procedure for suspension eller tilbagetrækning af certifikater. Dette sker i situationer, hvor en virksomhed vedvarende og alvorligt undlader at opretholde ledelsessystemet i overensstemmelse med standarden eller på grund af andre situationer, som er defineret i proceduren for suspension og tilbagetrækning af certifikater.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os