DNV GL Danmark

Breadcrumbs

Sådan får du reduceret PSO-udgiften

SHARE:
PRINT:
illustration image dnvgl.com
Såkaldt ‘el-intensive’ virksomheder kan få et tilskud på 7 øre pr. kWh på deres PSO-betaling. Betingelsen er, at virksomheden opfylder en række formelle krav til energiledelse og er parat til at gennemføre væsentlige besparelser på elforbruget.
 • Published:
 • Author:
 • Keywords: Business Assurance
Contact:

Noget for noget. Energistyrelsen yder et tilskud på virksomhedens PSO-betaling på 7 øre pr. kWh, hvis virksomheden til gengæld gennemfører el-besparelsesprojekter med under 5 års simpel tilbagebetalingstid. Formelt set indgår virksomheden en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Og bordet fanger - der skal leves op til kravene.  Tilskuddet indgår som et led i regeringens vækstpakke og har til formål at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at nedbringe PSO-udgifterne frem mod 2020. Der er sat 185 mio. kr. af årligt til støtten.

Hvilke virksomheder kan få tilskud?
Tilskudsordningen giver lempelser af PSO-betalingen til el-intensive virksomheder. Det forudsætter dog, at man har en eller flere produktionsenheder, hvis hovedaktivitet er omfattet af bilag 3 i Europa-Kommissionens retningslinjer. Se dem her

Certificering nødvendig for tilskud

For at din virksomhed kan få tilskud, skal virksomhedens energiledelsessystem være certificeret efter ’Kravene i DS/EN ISO 50001 Energiledelsessystemer – Krav og vejledning’ og  ’Energistyrelsens supplerende krav til energiledelsessystemet’. Begge certificeringer skal være på plads, før Energistyrelsen åbner for pengekassen. Certificeringen skal udføres af et certificerende organ, der af DANAK - eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan - har ret til at certificere energiledelsessystemer, herunder Energistyrelsens supplerende krav. 

DNV GL er allerede akkrediteret til ISO 50001, og bliver akkrediteret til de supplerende krav fra Energistyrelsen i starten af 2016. Desuden stor erfaring med at hjælpe virksomheder sikkert igennem processen. Energiledelsessystemet skal dække alle energiforhold på den eller de produktionsenheder, som aftalen omhandler. For ISO 50001 indebærer det blandt andet, at din virksomhed skal have styr på disse forhold:

 • Energigennemgang
 • Baseline for energi
 • Løbende forbedringer
 • Indikatorer for energipræstation (EnPI’er)
 • Energipolitik
 • Energimålsætninger

Du kan læse mere om ISO 50001 her. 

Energistyrelsens supplerende krav retter sig først og fremmest mod ’energigennemgangen’ i ISO 50001. Derudover har styrelsen en række andre krav om ’energirigtig projektering’, ’certificering’ og ’opretholdelse af aftale’, som er uddybet nedenfor.

Energigennemgang

Din virksomhed skal udarbejde en energigennemgang for en repræsentativ periode - typisk det seneste kalenderår. Det betyder, at I skal skrive en rapport for de produktionsenheder, som I ønsker at energieffektivisere. Energigennemgangen skal identificere de forhold, som har væsentlig betydning for jeres energiforbrug - blandt andet screening, energimål og en handlingsplan. Derudover forlanger Energistyrelsen, at I skal foretage energigennemgang mindst én gang om året. Og at energigennemgangen skal munde ud i en såkaldt screeningsliste, der beskriver de mulige el-besparelsesprojekter med under 5 års tilbagebetalingstid - herunder de undersøgelser, som virksomheden skal gennemføre i aftaleperioden.

Energirigtig projektering

Det er et eksplicit krav, at din virksomhed skal være energibevidst, når I foretager nyindkøb eller iværksætter nye projekter - fx renovering af jeres faciliteter. Energibevidst projektering skal indgå i jeres projekteringsarbejde og skal faktisk ses som en naturlig del af det normale projekteringsforløb. Energistyrelsen har defineret en række retningslinjer - der også er gennemgået i en publikation, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører har udgivet (Energibevidst projektering, Metodebeskrivelse). Kort fortalt er hovedpunkterne i metoden:

 • At afdække det grundlæggende behov for energitjeneste og tilpasse anlægget til det
 • At opstille alternative, energieffektive løsninger gennem projektets faser og vælge mellem disse ud fra deres totaløkonomi (de samlede investerings- og driftsomkostninger)
 • At sikre, at også totalleverandører og underleverandører arbejder energibevidst
 • At kvalitetssikre den energibevidste indsats gennem energigranskning
 • At tilpasse den ekstra indsats for energieffektivisering efter værdien af de mulige besparelser

Opretholdelse af aftale

Når aftalen om energieffektivisering er indgået, skal jeres virksomhed overholde en  række forpligtelser for fortsat være tilskudsberettiget. Det er med andre ord ikke muligt blot at hvile på laurbærrene. Virksomheden skal…
 • Vedligeholde certificeringen ved årlige audits for at sikre, at virksomheden overholder aftaleforpligtelserne
 • Gennemføre el- og/eller energibesparende projekter med under 5 års tilbagebetalingstid
 • Gennemføre de særlige undersøgelser, der er indgået aftale om
 • Indsende en revisorerklæring til Energistyrelsen, hvis tilskuddet overstiger 500.000 kr. om året

Det er det også certificerende organ, der kontrollerer, om virksomheden overholder forpligtelserne. Det sker som et led i den årlige audit, hvor virksomheden skal sørge for, at al relevant dokumentation er tilgængelig, fx en opdateret energigennemgang, en screeningsliste og en energihandlingsplan. Virksomheden skal sende det certificerende organs rapport til Energistyrelsen senest 1 måned efter, at audit er gennemført. Derudover skal virksomheden én gang om året i aftaleperioden indberette oplysninger ud fra en skabelon, som den modtager fra Energistyrelsen.

Sådan får din virksomhed støtte

Din virksomhed er godt stillet, hvis den allerede har en ISO 50001 certificering. Så kan I nemlig tage udgangspunkt i den seneste energigennemgang, hvis den vel og mærke er foretaget inden for de sidste 12 måneder. I Energistyrelsens kravspecifikation står der: 

”Energigennemgangen skal gennemgås af et certificerende organ, herunder en teknisk ekspert, for at sikre, at kravene i ISO 50001 samt Energistyrelsens supplerende krav til energiledelse er blevet efterlevet.” 

I har med andre ord brug for et certificerende organ som DNV GL til at “blåstemple” jeres oplæg til energieffektivisering og dernæst kontrollere, at I rent faktisk efterlever aftalen.  Har I brug for at vide mere om, hvordan jeres virksomhed kan få tilskud til PSO-afgiften, så start med at tage kontakt til os. Vi tager gerne en uforpligtende snak om din virksomheds muligheder.